Email disclaimer

Een e-mailbericht en eventuele bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In het bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Hiensch Engineering B.V..  Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Hiensch Engineering B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage. Hiensch Engineering B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van een e-mailbericht.


An e-mail message, including any attachment(s), is intended solely for the addressee or addressees and is strictly confidential or otherwise legally protected. Any views or opinions presented herein are solely those of the author and do not necessarily represent those of Hiensch Engineering B.V.  If you are not the intended recipient of this communication please return this e-mail message and the attachment(s) to the sender and delete and destroy all copies. Hiensch Engineering B.V. is not liable for any viruses contained in an e-mail message and/or in the attachment(s). Hiensch Engineering B.V. cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch and receipt of the content of an e-mail.